Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING U-LAW

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

U-Law is een eenmanszaak gedreven door mr. M.B.M. van Brakel, gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59791918 (U-Law). U-Law is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

E-mail: mvanbrakel@u-law.nl

Telefoonnummer: 

+31(0)642296459Website: www.u-law.nl

2. Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

2.1 Algemene persoonsgegevens

U-Law verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de doeleinden verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; en
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 2.2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

U-Law verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 2.3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

U-Law verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomsten, in beperkte mate voor gerechtvaardigde zakelijke belangen en het nakomen van wettelijke verplichtingen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om diensten aan u te leveren; en
 • U-Law verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 3. Delen van persoonsgegevens met derden

U-Law verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. U-Law blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 4. Cookies, geautomatiseerde verwerking en bewaartermijnen

4.1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

U-Law gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 4.2. Geautomatiseerde besluitvorming

U-Law neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van U-Law) tussen zit. 

 4.3. Bewaartermijnen

U-Law bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • 7 jaren voor zover fiscaal verplicht.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U-Law en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mvanbrakel@u-law.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.   

 6. Klacht

U-Law wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 7. Beveiliging persoonsgegevens

U-Law neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met U-Law via mvanbrakel@u-law.nl.